';

Wizja/Misja/Cel

Misja

Aktywne wspieranie rozwoju podmiotów wchodzących w skład klastra, tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi w celu tworzenia przemysłu fotoniki światłowodowej XXI wieku. Tworzenie ekosystemu innowacji dla rozwoju przedsiębiorstw branży fotonicznej oraz realizowania wspólnych celów Członków Klastra wprowadzających rozwój technologii fotoniki światłowodowej we wszystkich sektorach przemysłu.

Wizja

Klaster Fotoniki i Światłowodów organizacją opartą na silnych relacjach, docelowo liderem w kraju i na świecie w dziedzinie fotoniki światłowodowej.

Współpraca członków klastra na rynku i aktywne wspieranie swojej działalności poprzez transfer wiedzy i technologii, z poszanowaniem zasad dobrej konkurencji, w ramach obowiązującego prawa oraz działania zgodnego z etyką biznesu i uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej, która doprowadzi do stworzenia produktów fotoniki światłowodowej obecnej w każdym sektorze gospodarki.

Cel

Celem Klastra Fotoniki i Światłowodów jest rozwój fotoniki i technologii światłowodowej w Polsce, prowadzenie wspólnych działań prowadzących do wdrażania i wykorzystywania tej technologii w działalności gospodarczej, wymianie doświadczeń, podejmowaniu wspólnych inicjatyw oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej.